en Stottertherapie Arnhem

Dyslexie – moeite met lezen en/of spellen

Iemand kan traag of met veel fouten lezen of allebei. Soms is het lezen redelijk goed, maar zijn er vooral problemen met de spelling. Kinderen  kunnen al in groep 3 moeite hebben om het tempo van het leren lezen en spellen bij te houden, waardoor het duidelijk kan worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Vaak doen kinderen erg hun best. Maar ook in groep 1 en 2 kunnen er als signalen zijn die op dyslexie wijzen. Soms komen lees- en spellingsproblemen pas naar boven bij het leren van de vreemde talen op de middelbare school. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun kind leesproblemen heeft.

Wat is de oorzaak?

Dyslexie blijkt erfelijk bepaald te zijn. Als een van de ouders dyslectisch is dan heeft een kind 50% kans om ook dyslectisch te zijn. Mensen met dyslexie hebben over het algemeen een zwak taalgevoel. Zij hebben moeite met het waarnemen van klanken en met het automatiseren van willekeurige associaties, zoals  kleurnamen en  dagen van de week. Hierdoor kost het moeite om snel en goed de juiste letter bij een klank te vinden of om een spellingregel goed toe te passen als er niet bewust over nagedacht wordt.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Op school kunnen door het langzame lezen leerproblemen ontstaan. Het slechte lezen kan een beperking vormen bij het volgen van een studie. Dit kan weer gevolgen hebben voor de uiteindelijke beroepskeuze.
Verder kan de intelligentie te laag worden ingeschat en kunnen emotionele problemen ontstaan.
Vroegtijdige signalering en behandeling is dus van groot belang. Als tijdig effectieve hulp wordt geboden kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt blijven.

Wat kan de logopedist doen?

Zij kan al voordat het kind naar school gaat signaleren of er sprake is van risicofactoren en in een vroeg stadium hulp bieden. Daarnaast traint zij de vaardigheden die voor het lezen en spellen belangrijk zijn, zoals het combineren van het leren luisteren naar de klank, het voelen van de mondbeweging en het zien van de letter. Van groot belang is dat het kind succes en plezier ervaart bij het leren lezen.