en Stottertherapie Arnhem

Onduidelijk spreken

Hiervan is sprake wanneer anderen regelmatig moeten vragen: ‘Wat zeg je?” Het spreken is binnensmonds of slap, te snel of met ondvoldoende intonatie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Wat is de oorzaak?

Iemand kan een zwakke aanleg hebben voor een duidelijke vorming van de spraakklanken. Er kan ook sprake zijn van onvoldoende kracht, beweging en coördinatie van de mondspieren. Ook kan het voorkomen dat iemand de onderkaak te weinig beweegt.

Wat is het gevolg?

Door een slechte verstaanbaarheid kan de communicatie met anderen bemoeilijkt worden. Dit kan bijvoorbeeld een negatieve rol spelen bij de uitoefening van een beroep of bij beroepskeuze of solliciteren.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek, geeft uitleg over de aard van de spraakproblemen en geeft luister- en spraaktraining. Indien nodig wordt verwezen naar de specialist.

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Een kind heeft een vertraagde spraak- en taalontwikkeling als het in taalgebruik en de uitspraak achterblijft, niet of weinig spreekt en/of niet begrijpt wat er wordt gezegd.                                                          In vergelijking met de leeftijdgenootjes heeft het kind bijvoorbeeld een te kleine woordenschat, maakt het kind nog geen zinnetjes, haalt het de volgorde van woorden in de zin door elkaar of spreekt het woorden verkeerd uit. Bij een vertraagde spraakontwikkeling laat het kind klanken weg, vervangt het een klank door een andere of spreekt het klanken verkeerd uit. Het kind kan moeilijk onder woorden brengen wat hij/zij wil zeggen. Taal en spraak zijn nauw met elkaar verbonden, maar een probleem kan zich op beide gebieden ook afzonderlijk voordoen.

Wat is de oorzaak? De oorzaak is niet altijd aan te wijzen. Soms wordt de vertraging in de spraak- en/of taalontwikkeling veroorzaakt door slechthorendheid, een verstandelijke handicap en door motorische problemen.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
Het kind kan niet (voldoende) duidelijk maken wat het wil en wordt niet (goed) begrepen. De comminicatie en het onderling contact wordt hierdoor bemoeilijkt. Hierdoor kunnen problemen in het gedrag ontstaan.

Wat doet de logopedist?De logopedist geeft de ouders en directe omgeving advies voor het stimuleren van de spraak en taal. De therapie bestaat uit taal-, luister- en spraaktraining.

 

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Hiervan is sprake wanneer de spraak bij kinderen niet of moeilijk op gang komt en het kind zichtbaar moeite heeft de klanken juist te vormen. Het kind heeft probleme met het programmeren, afstemmen en controleren van mondbewegingen. Woorden worden onduidelijk uitgesproken. Klanken worden weggelaten, vervangen door andere klanken, of komen binnen het woord op een andere plaats terecht. Het komt ook voor dat een klank wél in het ene en niet in het andere woord kan worden gemaakt. Dit komt door de onderlinge invloed van klanken bij de vorming van meerdere klanken tot een woord.

Wat is de oorzaak?De neurologische ontwikkeling lijkt vertraagd of onvolledig.

Wat zijn de gevolgen?Het kind kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen. De communicatie en het onderlinge contact worden bemoeilijkt en er kunnen gedragsproblemen ontstaan.

Wat doet de logopedist?De logopedist oefent de beweging en de coördinatie van de tong, lippen, kaak en gehemelte, de vorming van spraakklanken en geeft luister- en spraaktraining. Bij een ernstige ontwikkelingdyspraxie kan (tijdelijk) een ondersteunend communicatiemiddel, zoals een communicatiemap of ondersteunende gebaren, nodig zijn.

Nasaliteit

Er is sprake van nasaliteit wanneer de spraak te veel of te weinig door de neus klinkt. Er zijn drie vormen van nasaliteit:

1) De open neusspraak, waarbij er tijdens het spreken te veel lucht door de neus stroomt.                               2) De gesloten neusspraak, waarbij er tijdens het spreken geen lucht door de neus stroomt.                           3) De gemengde neusspraak (en combinatie van beiden).

Wat is de oorzaak?                                                                                                                                                                 De oorzaak van open neusspraak is een aangeboren lip, kaak- en/of gehemeltespreek (schisis), een aangeboren te kort gehemelte, een verlamming of verminderde spierkracht van het zachte gehemelte of gewoontevorming.De oorzaak van gesloten neusspraak zijn een scheef neustussenschot, neuspoliepen, vergrote neusamandelen of gezwollen slijmvliezen (verkoudheid).

Wat is het gevolg?Een slechte verstaanbaarheid die de communicatie bemoeilijkt.

Wat doet de logopedist?
De logopedist doet onderzoek en verwijst indien nodig door naar de KNO-arts. Bij een open neusspraak oefent de logpedist de gehemeltespieren om de uitspraak te verbeteren. Bij een gesloten neusspraak als gewoonte, geeft de logopedist resonansoefeningen om het spreken mogelijk te verbeteren.

Broddelen

Van broddelen is sprake wanneer iemand onduidelijk, ‘rommelig’ spreekt maar dit moeilijk bewust kan veranderen.Kenmerken van broddelend spreken zijn: een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het in elkaar schuiven van woorden, woorden niet volledig uitspreken, lettergrepen overslaan, herhalen van woorden en klanken, gebruik van stopwoorden en/of starters, veel versprekingen, goed beginnen en dan sneller gaan, zachter worden, lettergrepen overslaan, monotoon spreken of steeds eenzelfde intonatiepatroon, moeilijkheden met het formuleren van gedachten (ook schriftelijk).

Wat is de oorzaak?De oorzaak is een in aanleg zwak taalgevoel en een zwakke luistervaardigheid. Men kan het eigen spreken moeilijk beoordelen, waardoor men zichzelf niet corrigeert.

Wat is het gevolg?
Een slechte verstaanbaarheid die de communicatie tussen spreker en luisteraar bemoeilijkt. Bij kinderen kan dit leiden tot problemen in het gedrag. Bij volwassenen heeft een verminderde verstaanbaarheid een negatieve invloed op het contact met anderen. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de  overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit een rol spelen.

Wat doet de logopedist?
De logopedist doet onderzoek en geeft de broddelaar inzicht in de oorzaak van de slechte verstaan-baarheid. De logopedist geeft luister- en articulatietraining, oefeningen voor vertraging van het spreektempo en verbetering van de intonatie. Een belangrijk therapie-onderdeel is het stimuleren van de eigen feedback op het spreken.

Stotteren

(zie stottertherapie)